Διατεχνών - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Συχνές Ερωτήσεις

Πληροφορίες

Ε: Έχει διακοπεί η παροχή φυσικού αερίου στην πολυκατοικία μου
Α: Αν έχει τοιχοκολληθεί σχετική ανακοίνωση – ειδοποιητήριο για προγραμματισμένη διακοπή ακολουθείτε τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί. Αν δεν είναι προγραμματισμένη διακοπή καλείτε την άμεση επέμβαση της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης στο 800-11-87878.

Ε: Το ακίνητό μου όπου υπάρχει εγκατάσταση φυσικού αερίου δεν θα χρησιμοποιηθεί για ένα χρονικό διάστημα
Α: Για να μην υπάρχει χρέωση σε λογαριασμούς αερίου μπορείτε να δηλώσετε το χρονικό διάστημα που δεν επιθυμείτε να κάνετε χρήση φυσικού αερίου με γραπτή αίτηση στην Εταιρεία Αερίου.

Ε: Αίτηση παράτασης για την ολοκλήρωση της εσωτερικής εγκατάστασης
Α: Από την τοποθέτηση του ερμαρίου του μετρητή και την παράδοση του έργου από τον εργολάβο ο πελάτης έχει χρονικό διάστημα 2 μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει την εσωτερική εγκατάσταση αερίου. Μετά το πέρας των 2 μηνών και αφού προηγηθεί ενημερωτική επιστολή, η Εταιρεία Αερίου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ακύρωση συμβολαίου ή να επιβαρύνει τον πελάτη με το ποσό της επιδότησης. Ο πελάτης μπορεί να αιτηθεί παράταση του χρονικού διαστήματος πέραν των 2 μηνών καταθέτοντας γραπτά τους λόγους αίτησης (πχ οικονομικοί λόγοι, κακές καιρικές συνθήκες – χειμώνας κτλ). Η αποδοχή της αίτησης παράτασης έγκειται στην Εταιρεία Αερίου.

Ε: Επιστολή για ακύρωση συμβολαίου λόγω επιστροφής του έργου από τον εργολάβο
Α: Ο εργολάβος διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής της εντολής ανάθεσης κατασκευής όταν συντρέχει ειδικός λόγος (πχ αδυναμία επικοινωνίας με τον πελάτη, μη συνεργασία συνιδιοκτητών προς διευκόλυνση των εργασιών κτλ.). Σε αυτήν την περίπτωση ο πελάτης ενημερώνεται με επιστολή από την Εταιρεία Αερίου να προβεί ή σε ακύρωση του συμβολαίου του ή όταν εκλείψει η αιτία επιστροφής του έργου να αιτηθεί ενεργοποίηση της εντολής κατασκευής. Ο πελάτης μπορεί τηλεφωνικά ή στα γραφεία της Εταιρείας Αερίου να καταθέσει αίτηση ενεργοποίησης της εντολής κατασκευής του έργου.

Ε: Επιστολή για ακύρωση συμβολαίου λόγω μη ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης
Α: Αν μετά από χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την Εταιρεία Αερίου ενώ έχει τοποθετηθεί το ερμάριο του μετρητή αερίου δεν έχει πραγματοποιηθεί η κατασκευή και ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης, η Εταιρεία Αερίου διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του συμβολαίου και αποξήλωση τμήματος της εγκατάστασης των κεντρικών σωληνώσεων που είχαν τοποθετηθεί προς εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ποσό με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο πελάτης καθορίζεται από την Εταιρεία Αερίου.

Ε: Επιθυμώ την αλλαγή θέσης του μετρητή ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του έργου
Α: Αν η αλλαγή δεν επηρεάζει το ποσό που καθορίστηκε στο τεχνικό σχέδιο σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα μηχανικό του εργολάβου κατασκευής μπορείτε να προβείτε στην αλλαγή συμπληρώνοντας τα απαραίτητα έγραφα που θα σας δοθούν (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις, νέο τεχνικό σχέδιο αυτοψίας κτλ). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Εταιρεία Αερίου.

Ε: Ο μετρητής αερίου τοποθετήθηκε σε διαφορετική θέση από αυτήν που υποδεικνύεται στο τεχνικό σχέδιο
Α: Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Εταιρεία Αερίου ώστε να ενημερώσει τον εργολάβο να προβεί στην αλλαγή.

Ε: Αφού τοποθετήθηκε ο μετρητής αερίου επιθυμώ να γίνει αλλαγή της θέσης τοποθέτησης
Α: Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Εταιρεία Αερίου ώστε να προβείτε στην συνάψη νέου συμβολαίου για την αλλαγή που επιθυμείτε. Το κόστος του νέου συμβολαίου καθορίζεται από την Εταιρεία Αερίου.

Ε: Δεν μπορεί να γίνει κατάθεση και προκόλληση της Μελέτης Εσωτερικής Εγκατάστασης Αερίου από τον Επιβλέποντα Αερίου
Α: Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής συμβολαίου

Ε: Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής θεωρώ ότι υπάρχουν κακοτεχνίες από την πλευρά του εργολάβου
Α: Απευθύνεστε στην Εταιρεία Αερίου η οποία σε συνεννόηση με τον εργολάβο του έργου αποφασίζει αν η κατασκευή υπόκεινται σε επιδιόρθωση ή όχι.

Ε: Το ερμάριο του μετρητή που ροποθετήθηκε από τον εργολάβο θεωρώ ότι δεν είναι άρτιο (σπασμένο, ραγισμένο, βαμμένο, χαλασμένη κλειδαριά, κτλ)
Α: Απευθύνεστε στην Εταιρεία Αερίου η οποία σε συνεννόηση με τον εργολάβο του έργου αποφασίζει την αντικατάσταση ή όχι του ερμαρίου.

Ε: Μπορεί να γίνει ανάκληση της άδειας χρήσης φυσικού αερίου για την εγκατάστασή μου;
Α: Ναι σε περίπτωση τακτικού επανελέγχου της εγκατάστασης ή έκτακτου μετά από καταγγελία μπορεί να γίνει ανάκληση της άδειας χρήσης και σφράγισμα του μετρητή αερίου αν διαπιστωθούν κακοτεχνίες, τροποποιήσεις ή μη συμμόρφωση με τα μέτρα ασφαλείας σε χώρους που γίνεται χρήση φυσικού αερίου και δεν γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες μέσα στο χρονικό διάστημα που καθορίζει ο ελεγκτής της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης.

Ε: Η εγκατάστασή μου υπόκεινται μελλοντικά σε επανελέγχους από την Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης
Α: Η εταιρεία αερίου πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ενεργοποιημένες εγκαταστάσεις προς συμμόρφωση με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διαπιστωθούν ανακρίβειες μεταξύ της κατασκευής και του τεχνικού φακέλου ή θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις στην εγκατάσταση, ο πελάτης θα πρέπει να απευθυνθεί σε αδειούχο εγκαταστάτη προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες τεχνικές αλλαγές και να κατατεθούν συμπληρωματικά έγγραφα από τον Επιβλέποντα Αερίου

Ε: Μπορώ να κάνω τροποποίηση της εσωτερκής εγκατάστασης;
Α: Οποιαδήποτε τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης (αλλαγή λέβητα, τροποποίηση της γραμμής αερίου, επέκταση της γραμμής αερίου, τοποθέτηση πρόσθετων συσκευών αερίου π.χ. κουζίνας αερίου) μπορεί να γίνει μόνο από αδειούχο εγκαταστάτη και θα πρέπει να κατατεθεί από τον Επιβλέποντα Αερίου τροποποιητική μελέτη στην ΕΠΑ Θεσ/νίκης. Με την κατάθεση ορίζεται ημερομηνία ελέγχου ώστε ελεγκτής της ΕΠΑ να ελέγξει την κατασκευαστική και τεχνική ορθότητα των παρεμβάσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Επιπλέον από 01/04/2010 η ΕΠΑ Θεσ/νίκης έχει ορίσει ένα εφάπαξ κόστος για όλη την διαδικασία τροποποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης αφού για να γίνει η κατάθεση του φακέλου, ο έλεγχος και η χορήγηση νέας άδειας χρήσης για την εγκατάσταση προηγείται αίτηση από τον μελέτη στην ΕΠΑ Θεσ/νίκης και προσωρινή διακοπή της παροχής αερίου εως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία.Αρχική | Η εταιρία | Φυσικό Αέριο | Προϊόντα | Service | Πληροφορίες | Επικοινωνία | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού